รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA10/8ของถวาย พ.ศ. 2506 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) ของถวาย [พ.ศ.2506 - 2536] หน้า [1]-[16]...
   BIA10/8สมุดเซ็นเนื่องในวันปีใหม่ 2534 เรื่อง "ตั้งใจทำดีเพื่อท่านพุทธทาสภิกขุ" พ.ศ. 2506 ถึง พ.ศ. 2536ชิ้น (ITEM) ของถวาย [พ.ศ.2506 - 2536]
- สมุดเซ็นเนื่องในวันปีใหม่ 2534 เรื่อง "ตั้งใจทำดีเพื่อท่านพุทธทาสภิกขุ"...