รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA10/6สมุดเยี่ยมวัดธารน้ำไหล สวนโมกขพลาราม 25 ก.พ. 2500 ถึง 7 มี.ค. 2517ชิ้น (ITEM) สมุดเยี่ยมวัดธารน้ำไหล สวนโมกขพลาราม
[25 ก.พ.2500-7 มี.ค.2517] หน้า [1]-[192]...
   BIA10/6สมุดเยี่ยมวัดธารน้ำไหล สวนโมกขพลาราม 7 พ.ย. 2526 ถึง 7 มี.ค. 2517ชิ้น (ITEM) สมุดเยี่ยมวัดธารน้ำไหล สวนโมกขพลาราม [25 ก.พ.2500-7 มี.ค.2517] หน้า [1]-[8]...