รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA10/1แค็ตตาล็อกโสตทัศนูปกรณ์และอุปกรณ์อื่น พ.ศ. 2472 ถึง พ.ศ. 2524ชิ้น (ITEM) แค็ตตาล็อกโสตทัศนูปกรณ์และอุปกรณ์อื่น [พ.ศ.2472-2524] หน้า [1]-[752]
หมายเหตุ - ประกอบด้วยแค็ตตตาล...
   BIA10/1แค็ตตาล็อกโสตทัศนูปกรณ์และอุปกรณ์อื่น พ.ศ. 2472 ถึง พ.ศ. 2524ชิ้น (ITEM) แค็ตตาล็อกโสตทัศนูปกรณ์และอุปกรณ์อื่น [พ.ศ.2472 - 2524] หน้า [1]-[752]...