รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA9.4.2/5จดหมายบุคคล (ส-อ) พ.ศ. 2473 ถึง พ.ศ. 2514ชิ้น (ITEM) จดหมายบุคคล (ส-อ) [พ.ศ. 2473-2514] หน้า [1]-[184]...