รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA9.4.2/4จดหมายบุคคล (ฐ-ศ) พ.ศ. 2477 ถึง พ.ศ. 2535ชิ้น (ITEM) จดหมายบุคคล (ฐ-ศ) [พ.ศ. 2477-2535] หน้า [1]-[210]...