รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA9.4.2/3จดหมายบุคคล (ฉ-ซ) พ.ศ. 2477 ถึง พ.ศ. 2535ชิ้น (ITEM) จดหมายบุคคล (ฉ-ซ) [พ.ศ. 2477-2535] หน้า [1]-[188]...