รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA9.4.2/2จดหมายบุคคล (ก-จ) พ.ศ. 2477 ถึง พ.ศ. 2535ชิ้น (ITEM) จดหมายบุคคล (ก-จ) [พ.ศ. 2477-2535] หน้า [1]-[239]...