รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA9.4.1/15พระนางจามเทวี พ.ศ. 0000ชิ้น (ITEM) พระนางจามเทวี [ม.ท.] หน้า [1]-[32]...