รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA9.4.1/13แนวสังเขปโบราณคดีรอบอ่าวบ้านดอน(พิมพ์ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2524ชิ้น (ITEM) แนวสังเขปโบราณคดีรอบอ่าวบ้านดอน (พิมพ์ครั้งที่ 2) [พ.ศ. 2524] หน้า [1]-[16]...
   BIA9.4.1/13หนังสือ เรื่อง แนวสังเขปของโบราณคดีรอบอ่าวบ้านดอนรวบรวมมาเล่า โดย พระครูปัญญาจารย์(พุทธทาส อินทปัญโญ) พ.ศ. 2524ชิ้น (ITEM) แนวสังเขปโบราณคดีรอบอ่าวบ้านดอน (พิมพ์ครั้งที่ 2) [พ.ศ. 2524] ประกอบด้วย
- หนังสือ เรื่อง แนวสังเข...