รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA9.4.1/12พนม ทวาราวดี ศรีวิชัย พ.ศ. 2514 ถึง พ.ศ. 2515ชิ้น (ITEM) พนม ทวาราวดี ศรีวิชัย [พ.ศ. 2514-2515] หน้า [1]-[175]...