รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA9.4.1/11วิมุตติมรรค สำหรับฆราวาส พ.ศ. 2509แฟ้ม วิมุตติมรรค สำหรับฆราวาส [พ.ศ. 2509] หน้า [1]-[46]...
   BIA9.4.1/11วิมุตติมรรค สำหรับฆราวาส พ.ศ. 2509ชิ้น (ITEM) วิมุตติมรรค สำหรับฆราวาส [พ.ศ. 2509] หน้า [1]-[46]...