รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA9.4.1/10พระบรมธาตุไชยา และเมืองไชยาโบราณ พ.ศ. 2508ชิ้น (ITEM) พระบรมธาตุไชยา และเมืองไชยาโบราณ [พ.ศ. 2508] หน้า [1]-[120]...