รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA9.4.1/9HISTORY OF SAILENDRA KINGS พ.ศ. 2504ชิ้น (ITEM) HISTORY OF SAILENDRA KINGS [พ.ศ. 2504] หน้า [1]-[44]...