รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA9.4.1/7ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาสมัยศรีวิชัย ภาค ๑ ศรีโพธิ์ พ.ศ. 2503 ถึง พ.ศ. 2514ชิ้น (ITEM) ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาสมัยศรีวิชัย ภาค ๑ ศรีโพธิ์ [พ.ศ. 2503-2514] หน้า [1]-[40]...
   BIA9.4.1/7หนังสือพิมพ์พุทธศาสนา ปีที่ 28 เล่ม 1,2 พ.ศ. 2503 ถึง พ.ศ. 2514ชิ้น (ITEM) ประวัติศาสตร์พุทธศาสนาสมัยศรีวิชัย ภาค ๑ ศรีโพธิ์ [พ.ศ. 2503-2514] ประกอบด้วย
- หนังสือพิมพ์พุทธศา...