รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA9.4.1/6ปกิณกะธรรม พ.ศ. 2498 ถึง พ.ศ. 2513ชิ้น (ITEM) ปกิณกะธรรม [พ.ศ. 2498-2513] หน้า [1]-[23]...
   BIA9.4.1/6บันทึกลายมือในสมุดไตรปิฏกสงเคราะห์ พ.ศ. 2498 ถึง พ.ศ. 2513ชิ้น (ITEM) ปกิณกะธรรม [พ.ศ. 2498-2513] ประกอบด้วย
- บันทึกลายมือในสมุดไตรปิฏกสงเคราะห์ จำนวน 1 เล่ม หน้า [1]-[...
   BIA9.4.1/6หนังสือเรื่อง ฉัฐ สังคายนา. บทสันนิบาต ครั้งที่หก พ.ศ. 2498 ถึง พ.ศ. 2513ชิ้น (ITEM) ปกิณกะธรรม [พ.ศ. 2498-2513] ประกอบด้วย
- หนังสือเรื่อง ฉัฐ สังคายนา. บทสันนิบาต ครั้งที่หก (พ.ศ.249...
   BIA9.4.1/6หนังสือเรื่อง CHATTHA SANGAYANA THE SIXTH GREAT COUNCIL พ.ศ. 2498 ถึง พ.ศ. 2513ชิ้น (ITEM) ปกิณกะธรรม [พ.ศ. 2498-2513] ประกอบด้วย
- หนังสือเรื่อง CHATTHA SANGAYANA THE SIXTH GREAT COUNCIL (...
   BIA9.4.1/6หนังสือพิมพ์พุทธศาสนา ปีที่ 43 เล่ม 3-4 พ.ศ. 2498 ถึง พ.ศ. 2513ชิ้น (ITEM) ปกิณกะธรรม [พ.ศ. 2498-2513] ประกอบด้วย
- หนังสือพิมพ์พุทธศาสนา ปีที่ 43 เล่ม 3-4 (ส.ค.-พ.ย.2518) ห...