รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA9.4.1/5บทความลงวารสาร พ.ศ. 2491 ถึง พ.ศ. 2506ชิ้น (ITEM) บทความลงวารสาร [พ.ศ. 2491-2506] หน้า [1]-[241]...