รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA9.4.1/4เรื่องไชยา และนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2491ชิ้น (ITEM) เรื่องไชยา และนครศรีธรรมราช [พ.ศ. 2491] หน้า [1]-[44]...
   BIA9.4.1/4บันทึกในสมุดจดปกอ่อน เรื่อง "ภาสาไทยโบราณ ไนไชยยานครสรีธัมราช" พ.ศ. 2491ชิ้น (ITEM) เรื่องไชยา และนครศรีธรรมราช [พ.ศ. 2491] หน้า [1]-[44] ประกอบด้วย
- บันทึกในสมุดจดปกอ่อน เรื่อง "ภา...