รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA9.4.1/3รวมเรื่องอ้างอิง ปกิณกะ พ.ศ. 2486 ถึง พ.ศ. 2505ชิ้น (ITEM) รวมเรื่องอ้างอิง ปกิณกะ [พ.ศ. 2486-2505] หน้า [1]-[27]...