รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA9.4.1/2รวมเรื่องศึกษาด้านโบราณคดี พ.ศ. 2472 ถึง พ.ศ. 2506ชิ้น (ITEM) รวมเรื่องศึกษาด้านโบราณคดี [พ.ศ. 2472-2506] หน้า [1]-[157]...
   BIA9.4.1/2ภาพโบราณสถานและโบราณวัตถุ จำนวน 4 ภาพขาว-ดำขนาด3"x5" พ.ศ. 2472 ถึง พ.ศ. 2506ชิ้น (ITEM) รวมเรื่องศึกษาด้านโบราณคดี [พ.ศ. 2472-2506] หน้า [1]-[157] ประกอบด้วย เอกสารประกอบ 2 รายการ
- ภาพโ...
   BIA9.4.1/2สมุดจดปกอ่อน บันทึกเรื่องถ้วยที่พบที่บ้านนายสอน จำนวน 1 เล่ม พ.ศ. 2472 ถึง พ.ศ. 2506ชิ้น (ITEM) รวมเรื่องศึกษาด้านโบราณคดี [พ.ศ. 2472-2506] หน้า [1]-[157] ประกอบด้วย เอกสารประกอบ 2 รายการ
- สมุด...