รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA9.4.1/1รวมเรื่องอ้างอิงประวัติศาสตร์พุทธศาสนา พ.ศ. 2471 ถึง พ.ศ. 2508ชิ้น (ITEM) รวมเรื่องอ้างอิงประวัติศาสตร์พุทธศาสนา [พ.ศ. 2471-2508] หน้า [1]-[77]...