รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA9.4/2จดหมายระหว่างพุทธทาส-ธรรมทาส พ.ศ. 2474 ถึง พ.ศ. 2526ชิ้น (ITEM) จดหมายระหว่างพุทธทาส-ธรรมทาส [พ.ศ. 2474-2526] หน้า [1]-[303]...
   BIA9.4/2จดหมายระหว่างพุทธทาส-ธรรมทาส พ.ศ. 2474 ถึง พ.ศ. 2526ชิ้น (ITEM) จดหมายระหว่างพุทธทาส-ธรรมทาส [พ.ศ. 2474-2526] หน้า [304]-[541]...