รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA9.4/1ประวัติธรรมทาส พานิช พ.ศ. 2470 ถึง พ.ศ. 2543ชิ้น (ITEM) ประวัติธรรมทาส พานิช [พ.ศ. 2470-2543] หน้า [1]-[149]...
   BIA9.4/1หนังสือเก่า เรื่องระเบียบปฏิบัติบางอย่างเกี่ยวกับการรับศีล และฟังธรรม (พิมพ์แจกในงานศพ นางเคลื่อน พานิช (พ.ศ.2499) พ.ศ. 2470 ถึง พ.ศ. 2543ชิ้น (ITEM) ประวัติธรรมทาส พานิช [พ.ศ. 2470-2543] หน้า [1]-[149] ประกอบด้วย
- หนังสือเก่า เรื่องระเบียบปฏิบ...
   BIA9.4/1รูปถ่ายชุดต้นฉบับหนังสือ อนุสสรณียานุโมทนา เนื่องในงานฌาปณกิจศพกิมช้อย เหมะกุล.25 มิ.ย.2532. รูปขาวดำขนาด 3"x5" จำนวน 8 รูป และรูปสีขนาด 3"x5" จำนวน 8 รูป พ.ศ. 2470 ถึง พ.ศ. 2543ชิ้น (ITEM) ประวัติธรรมทาส พานิช [พ.ศ. 2470-2543] หน้า [1]-[149] ประกอบด้วย
- รูปถ่ายชุดต้นฉบับหนังสือ อนุสสรณ...
   BIA9.4/1หนังสือ วัตถุอนุสรณ์ 100 ปี วันนางกิมซ้อย เหมะกุล 14 ต.ค.2532 พ.ศ. 2470 ถึง พ.ศ. 2543ชิ้น (ITEM) ประวัติธรรมทาส พานิช [พ.ศ. 2470-2543] หน้า [1]-[149] ประกอบด้วย
- หนังสือ วัตถุอนุสรณ์ 100 ปี ว...
   BIA9.4/1สมุดบันทึกจดชื่อและที่อยู่ จำนวน 1 เล่ม (79 หน้า) พ.ศ. 2470 ถึง พ.ศ. 2543ชิ้น (ITEM) ประวัติธรรมทาส พานิช [พ.ศ. 2470-2543] หน้า [1]-[149] ประกอบด้วย
- สมุดบันทึกจดชื่อและที่อยู่ จำ...
   BIA9.4/1บัตรประจำตัวสมาชิกคุรุสภา. พ.ศ.2495 จำนวน 1 บัตร พ.ศ. 2470 ถึง พ.ศ. 2543ชิ้น (ITEM) ประวัติธรรมทาส พานิช [พ.ศ. 2470-2543] หน้า [1]-[149] ประกอบด้วย
- บัตรประจำตัวสมาชิกคุรุสภา. พ....
   BIA9.4/1บัตรประจำตัวสมาชิกคุรุสภา. พ.ศ.2495 จำนวน 1 บัตรและมีใบเสร็จรับเงินคุรุสภา พ.ศ. 2518 จำนวน 1 ใบ พ.ศ. 2470 ถึง พ.ศ. 2543ชิ้น (ITEM) ประวัติธรรมทาส พานิช [พ.ศ. 2470-2543] หน้า [1]-[149] ประกอบด้วย
- บัตรประจำตัวสมาชิกคุรุสภา. พ....
   BIA9.4/1บัตรสมาชิกสยามสมาคม จำนวน 1 บัตร พ.ศ. 2470 ถึง พ.ศ. 2543ชิ้น (ITEM) ประวัติธรรมทาส พานิช [พ.ศ. 2470-2543] หน้า [1]-[149] ประกอบด้วย
- บัตรสมาชิกสยามสมาคม จำนวน 1 บ...
   BIA9.4/1ใบอนุญาตให้เป็นครู.กระทรวงศึกษาธิการ.พ.ศ.2497 จำนวน 1 เล่ม (5 หน้า) พ.ศ. 2470 ถึง พ.ศ. 2543ชิ้น (ITEM) ประวัติธรรมทาส พานิช [พ.ศ. 2470-2543] หน้า [1]-[149] ประกอบด้วย
- ใบอนุญาตให้เป็นครู.กระทรวงศึก...
   BIA9.4/1หนังสือพิมพ์พุทธศาสนา.ปีที่ 68 เล่ม 3 (ส.ค.-ก.ย.-ต.ค.2543 จำนวน 1 เล่ม (139 หน้า) พ.ศ. 2470 ถึง พ.ศ. 2543ชิ้น (ITEM) ประวัติธรรมทาส พานิช [พ.ศ. 2470-2543] หน้า [1]-[149] ประกอบด้วย
- หนังสือพิมพ์พุทธศาสนา.ปีที่ 6...
   BIA9.4/1หนังสือพิมพ์พุทธศาสนา.ปีที่ 68 เล่ม 3 (ส.ค.-ก.ย.-ต.ค.2543 จำนวน 1 เล่ม (139 หน้า) พ.ศ. 2470 ถึง พ.ศ. 2543ชิ้น (ITEM) ประวัติธรรมทาส พานิช [พ.ศ. 2470-2543] หน้า [1]-[149] ประกอบด้วย
- หนังสือพิมพ์พุทธศาสนา.ปีที่ 6...