รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA9.3/14หลักปฏิบัติในการจัดพิมพ์ แปล และเผยแพร่คำสอนของพุทธทาส พ.ศ. 2537ชิ้น (ITEM) หลักปฏิบัติในการจัดพิมพ์ แปล และเผยแพร่คำสอนของพุทธทาส [พ.ศ. 2537] หน้า [1]-[12]...