รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA9.3/13รายการแจกจ่ายหนังสือธรรมโฆษณ์ พ.ศ. 2514 ถึง พ.ศ. 2525ชิ้น (ITEM) รายการแจกจ่ายหนังสือธรรมโฆษณ์ [พ.ศ. 2514-2525] หน้า [1]-[563]...