รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA9.3/11การจัดพิมพ์หนังสือธรรมโฆษณ์-ทุนสุภี คล่องการยิง ชาวพุทธมูลนิธิ และศรีธวัชธรรมสาส์น พ.ศ. 2513 ถึง พ.ศ. 2524ชิ้น (ITEM) การจัดพิมพ์หนังสือธรรมโฆษณ์-ทุนสุภี คล่องการยิง ชาวพุทธมูลนิธิ และศรีธวัชธรรมสาส์น [พ.ศ. 2513-2524] ...