รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA9.3/10การจัดพิมพ์หนังสือธรรมโฆษณ์-การพิมพ์พระนคร พ.ศ. 2510 ถึง พ.ศ. 2535ชิ้น (ITEM) การจัดพิมพ์หนังสือธรรมโฆษณ์-การพิมพ์พระนคร [พ.ศ. 2510- 2535] หน้า [1]-[223]...
   BIA9.3/10สมุดใบเส็ดรับเงิน พ.ศ. 2510 ถึง พ.ศ. 2535ชิ้น (ITEM) การจัดพิมพ์หนังสือธรรมโฆษณ์-การพิมพ์พระนคร ประกอบด้วย
- สมุดใบเส็ดรับเงิน (ว่าง) [พ.ศ. 2510- 25...