รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA9.3/9การจัดพิมพ์หนังสือของธรรรมทาน โดยอรุณ เวชสุวรรณ พ.ศ. 2510 ถึง พ.ศ. 2530ชิ้น (ITEM) การจัดพิมพ์หนังสือของธรรรมทาน โดยอรุณ เวชสุวรรณ [พ.ศ. 2510- 2530] หน้า [1]-[91]...