รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA9.3/7การจัดพิมพ์หนังสือธรรมโฆษณ์-มูลนิธิเผยแพร่ชีวิตประเสริฐ พ.ศ. 2510 ถึง พ.ศ. 2524ชิ้น (ITEM) การจัดพิมพ์หนังสือธรรมโฆษณ์-มูลนิธิเผยแพร่ชีวิตประเสริฐ [พ.ศ. 2510- 2524] หน้า [1]-[92]...