รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA9.3/6การจัดพิมพ์หนังสือธรรมโฆษณ์-บุญเอก วานิชชขจร พ.ศ. 2510 ถึง พ.ศ. 2518ชิ้น (ITEM) การจัดพิมพ์หนังสือธรรมโฆษณ์-บุญเอก วานิชชขจร [พ.ศ. 2510- 2518] หน้า [1]-[105]...