รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA9.3/5การจัดพิมพ์หนังสือธรรมโฆษณ์-ร้านสุวิชานน์ พ.ศ. 2496 ถึง พ.ศ. 2518ชิ้น (ITEM) การจัดพิมพ์หนังสือธรรมโฆษณ์-ร้านสุวิชานน์ [พ.ศ. 2496- 2518] หน้า [1]-[37]...