รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA9.3/3สมาชิกหนังสือพิมพ์พุทธศาสนา พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2530ชิ้น (ITEM) สมาชิกหนังสือพิมพ์พุทธศาสนา [พ.ศ. 2478- 2530] หน้า [1]-[102]...
   BIA9.3/3บันทึกรายชื่อสมาชิกในสมุดจดปกอ่อน เล่ม 1 (พ.ศ. 2492) พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2530ชิ้น (ITEM) สมาชิกหนังสือพิมพ์พุทธศาสนา [พ.ศ. 2478- 2530] ประกอบด้วย
- บันทึกรายชื่อสมาชิกในสมุดจดปกอ่อน เล...
   BIA9.3/3บันทึกรายชื่อสมาชิกในสมุดจดปกอ่อน เล่ม 2 (พ.ศ.2509-2512) พ.ศ. 2478 ถึง พ.ศ. 2530ชิ้น (ITEM) สมาชิกหนังสือพิมพ์พุทธศาสนา [พ.ศ. 2478- 2530] ประกอบด้วย
- บันทึกรายชื่อสมาชิกในสมุดจดปกอ่อน เล...