รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA9.2/8ใบเสร็จรับเงินโรงพิมพ์ธรรมทาน พ.ศ. 2515 ถึง พ.ศ. 2535ชิ้น (ITEM) ใบเสร็จรับเงินโรงพิมพ์ธรรมทาน [พ.ศ. 2515- 2535] หน้า [1]-[82]...