รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA9.2/5สมุดบัญชีรับ-จ่าย ตั้งแต่ 1 ม.ค.2491-31 ธ.ค.2500 พ.ศ. 2491 ถึง พ.ศ. 2500ชิ้น (ITEM) บัญชีเงินรายได้ รายจ่ายของโรงพิมพ์ธรรมทาน [พ.ศ. 2491 - 2500] ประกอบด้วย
- สมุดบัญชีรับ-จ่าย ตั้งแต...