รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA9.2/3สมุดทะเบียนโรงพิมพ์ธรรมทาน สถานีไชยา พ.ศ. 2477 ถึง พ.ศ. 2511ชิ้น (ITEM) สมุดทะเบียนโรงพิมพ์ธรรมทาน สถานีไชยา บันทึกในสมุดจดปกแข็ง [พ.ศ. 2477-2511] หน้า [1]-[24]...