รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA9.2/2บัญชีรับจ่ายประจำเดือน และบัญชีกระดาษพิมพ์ เล่ม 1 พ.ศ. 2476 ถึง พ.ศ. 2478ชิ้น (ITEM) บัญชีรับจ่ายประจำเดือน และบัญชีกระดาษพิมพ์ [พ.ศ. 2476 - 2478] ประกอบด้วย
- บัญชีรับจ่ายประจำเดื...
   BIA9.2/2บัญชีรับจ่ายประจำเดือน และบัญชีกระดาษพิมพ์ เล่ม 2 พ.ศ. 2476 ถึง พ.ศ. 2478ชิ้น (ITEM) บัญชีรับจ่ายประจำเดือน และบัญชีกระดาษพิมพ์ [พ.ศ. 2476 - 2478] ประกอบด้วย
- บัญชีรับจ่ายประจำเด...
   BIA9.2/2บัญชีรับจ่ายประจำเดือน และบัญชีกระดาษพิมพ์ เล่ม 3 พ.ศ. 2476 ถึง พ.ศ. 2478ชิ้น (ITEM) บัญชีรับจ่ายประจำเดือน และบัญชีกระดาษพิมพ์ [พ.ศ. 2476 - 2478] ประกอบด้วย
- บัญชีรับจ่ายประจำเดื...