รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA9.1/18แบบนำส่งดอกเบี้ยพันธบัตร และรายการบัญชีเดินสะพัด พ.ศ. 2509 ถึง พ.ศ. 2520ชิ้น (ITEM) แบบนำส่งดอกเบี้ยพันธบัตร และรายการบัญชีเดินสะพัด [พ.ศ. 2509-2520] หน้า [1]-[71]...