รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA9.1/17รายรับ-จ่าย สร้างโรงมหรศพทางวิญญาณ พ.ศ. 2505 ถึง พ.ศ. 2509ชิ้น (ITEM) รายรับ-จ่าย สร้างโรงมหรศพทางวิญญาณ [พ.ศ. 2505-2509] หน้า [1]-[48]...