รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA9.1/14บันทึกการสั่งจ่ายเงินจากท่านพุทธทาสถึงท่านธรรมทาส พ.ศ. 2498 ถึง พ.ศ. 2512ชิ้น (ITEM) บันทึกการสั่งจ่ายเงินจากท่านพุทธทาสถึงท่านธรรมทาส [พ.ศ. 2498-2512] หน้า [1]-[170]...