รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA9.1/13ใบเสร็จรับเงินวัสดุก่อสร้าง พ.ศ. 2497 ถึง พ.ศ. 2525ชิ้น (ITEM) ใบเสร็จรับเงินวัสดุก่อสร้าง [พ.ศ. 2497-2525] หน้า [1]-[170]...