รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA9.1/12ทุนสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ญาณวรเถระ พ.ศ. 2496 ถึง พ.ศ. 2596ชิ้น (ITEM) ทุนสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ญาณวรเถระ [พ.ศ. 2496] หน้า [1]-[2]...