รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA9.1/11หลักฐานใบสำคัญรับเงิน พ.ศ. 2495 ถึง พ.ศ. 2512ชิ้น (ITEM) หลักฐานใบสำคัญรับเงิน [พ.ศ. 2495-2512] หน้า [1]-[150]...