รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA9.1/9สมุดบัญชีรับ-จ่ายเงิน ของคณะธรรมทาน เล่ม 1 (พ.ศ.2487-2493) พ.ศ. 2487 ถึง พ.ศ. 2509ชิ้น (ITEM) บัญชีรายละเอียดรับ-จ่าย ของคณะธรรมทาน [พ.ศ. 2487- 2509] ประกอบด้วย
- สมุดบัญชีรับ-จ่ายเงิน ของค...
   BIA9.1/9สมุดบัญชีรับ-จ่ายเงิน ของคณะธรรมทาน เล่ม 2 (พ.ศ.2493-2495) พ.ศ. 2487 ถึง พ.ศ. 2509ชิ้น (ITEM) บัญชีรายละเอียดรับ-จ่าย ของคณะธรรมทาน [พ.ศ. 2487- 2509] ประกอบด้วย
- สมุดบัญชีรับ-จ่ายเงิน ของค...
   BIA9.1/9สมุดบัญชีรับ-จ่ายเงิน ของคณะธรรมทาน เล่ม 3 (พ.ศ.2495-2509) พ.ศ. 2487 ถึง พ.ศ. 2509ชิ้น (ITEM) บัญชีรายละเอียดรับ-จ่าย ของคณะธรรมทาน [พ.ศ. 2487- 2509] ประกอบด้วย
- สมุดบัญชีรับ-จ่ายเงิน ของค...