รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA9.1/8จดบัญชี รับจ่าย พ.ศ.2486-2501 พ.ศ. 2486 ถึง พ.ศ. 2501ชิ้น (ITEM) จดบัญชี รับจ่าย [พ.ศ.2486-2501] หน้า [1]-[99]...