รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA9.1/6เรื่องเกี่ยวกับทุนในธรรมทาน พ.ศ. 2485 ถึง พ.ศ. 2521ชิ้น (ITEM) เรื่องเกี่ยวกับทุนในธรรมทาน [พ.ศ. 2485- 2521] หน้า [1]-[38]...
   BIA9.1/6เล่ม 1 เรื่อง "ทุนประคุนหังสิต" พ.ศ. 2485 ถึง พ.ศ. 2521ชิ้น (ITEM) เรื่องเกี่ยวกับทุนในธรรมทาน [พ.ศ. 2485- 2521] ประกอบด้วย
- เล่ม 1 เรื่อง "ทุนประคุนหังสิต" [พ.ศ...
   BIA9.1/6เล่ม 2 เรื่อง เงินฝาก กี นานายน พ.ศ. 2485 ถึง พ.ศ. 2521ชิ้น (ITEM) เรื่องเกี่ยวกับทุนในธรรมทาน [พ.ศ. 2485- 2521] ประกอบด้วย
- เล่ม 2 เรื่อง เงินฝาก กี นานายน [พ.ศ...