รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA9.1/5อนุโมทนาบัตร สโมสรธรรมทาน พ.ศ. 2485 ถึง พ.ศ. 2491ชิ้น (ITEM) อนุโมทนาบัตร สโมสรธรรมทาน พ.ศ. 2485- 2491 หน้า [1]-[3]...
   BIA9.1/5สมุดอนุโมทนาบัตร สโมสรธรรมทาน เล่ม 1 พ.ศ. 2485 ถึง พ.ศ. 2491ชิ้น (ITEM) อนุโมทนาบัตร สโมสรธรรมทาน พ.ศ. 2485- 2491 (238 หน้า) ประกอบด้วย
- สมุดอนุโมทนาบัตร สโมสรธรรมทาน...
   BIA9.1/5อนุโมทนาบัตร สโมสรธรรมทาน เล่ม 2 พ.ศ. 2485 ถึง พ.ศ. 2491ชิ้น (ITEM) อนุโมทนาบัตร สโมสรธรรมทาน พ.ศ. 2485- 2491 เล่ม 2 หน้า [1]-[52]...
   BIA9.1/5อนุโมทนาบัตร สโมสรธรรมทาน เล่ม 3 พ.ศ. 2485 ถึง พ.ศ. 2491ชิ้น (ITEM) อนุโมทนาบัตร สโมสรธรรมทาน พ.ศ. 2485- 2491 เล่ม 3 หน้า [1]-[51]...
   BIA9.1/5อนุโมทนาบัตร สโมสรธรรมทาน เล่ม 4 พ.ศ. 2485 ถึง พ.ศ. 2491ชิ้น (ITEM) อนุโมทนาบัตร สโมสรธรรมทาน พ.ศ. 2485- 2491 เล่ม 4 หน้า [1]-[51]...
   BIA9.1/5อนุโมทนาบัตร สโมสรธรรมทาน เล่ม 5 พ.ศ. 2485 ถึง พ.ศ. 2491ชิ้น (ITEM) อนุโมทนาบัตร สโมสรธรรมทาน พ.ศ. 2485- 2491 เล่ม 5 หน้า [1]-[26]...
   BIA9.1/5อนุโมทนาบัตร สโมสรธรรมทาน เล่ม 6 พ.ศ. 2485 ถึง พ.ศ. 2491ชิ้น (ITEM) อนุโมทนาบัตร สโมสรธรรมทาน พ.ศ. 2485- 2491 เล่ม 6 หน้า [1]-[3]...