รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA9.1/3รายละเอียดการรับจ่าย หนังสือพิมพ์พุทธสาสนา โรงพิมพ์ธรรมทาน พ.ศ. 2479 ถึง พ.ศ. 2490แฟ้ม รายละเอียดการรับจ่าย หนังสือพิมพ์พุทธสาสนา โรงพิมพ์ธรรมทาน [พ.ศ. 2479- 2490] หน้า [1]-[156]...
   BIA9.1/3รายละเอียดการรับจ่าย หนังสือพิมพ์พุทธสาสนา โรงพิมพ์ธรรมทาน พ.ศ. 2479 ถึง พ.ศ. 2490ชิ้น (ITEM) รายละเอียดการรับจ่าย หนังสือพิมพ์พุทธสาสนา โรงพิมพ์ธรรมทาน พ.ศ. 2479- 2490 หน้า [1]-[156]...