รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA9.1/2สมุดบัญชีแยกประเภท เล่ม 1 พ.ศ. 2476 ถึง พ.ศ. 2509ชิ้น (ITEM) บัญชีแยกประเภทของคณะธรรมทาน พ.ศ. 2476 - 2509 ประกอบด้วย
- สมุดบัญชีแยกประเภท เล่ม 1 พ.ศ. 2476 -...
   BIA9.1/2สมุดบัญชีแยกประเภท เล่ม 2 พ.ศ. 2476 ถึง พ.ศ. 2509ชิ้น (ITEM) บัญชีแยกประเภทของคณะธรรมทาน พ.ศ. 2476 - 2509 ประกอบด้วย
- สมุดบัญชีแยกประเภท เล่ม 2 พ.ศ. 2476 ...
   BIA9.1/2สมุดบัญชีแยกประเภท เล่ม 3 พ.ศ. 2476 ถึง พ.ศ. 2509ชิ้น (ITEM) บัญชีแยกประเภทของคณะธรรมทาน พ.ศ. 2476 - 2509 ประกอบด้วย
- สมุดบัญชีแยกประเภท เล่ม 3 พ.ศ. 2476 -...