รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA9.1/1บันทึกลายมือในสมุดปกแข็ง พ.ศ. 2475 ถึง พ.ศ. 2495ชิ้น (ITEM) สมุดบันทึก รักษาเงินฝากประเภทต่างๆ ของร้านไชยาพานิช ประกอบด้วย
- บันทึกลายมือในสมุดปกแข็งจำนวน ...