รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA9/4โรงเรียนพุทธนิคม พ.ศ. 2485 ถึง พ.ศ. 2537ชิ้น (ITEM) โรงเรียนพุทธนิคม พ.ศ. 2485-2537 หน้า [1]-[98]...
   BIA9/41. สมุดบันทึกงานของครูใหญ่ (พ.ศ.2483) พ.ศ. 2485 ถึง พ.ศ. 2537ชิ้น (ITEM) 1. สมุดบันทึกงานของครูใหญ่ (พ.ศ.2483) หน้า [1]-[86]...
   BIA9/42. สมุดบันทึก เรื่อง ครู พ.ศ. 2485 ถึง พ.ศ. 2537ชิ้น (ITEM) 2. สมุดบันทึก เรื่อง ครู หน้า [1]-[25]...
   BIA9/43. สมุดรับ และส่งหนังสือโรงเรียนพุทธนิคม แผนกจัดการและเจ้าของ ตั้งแต่ 1 ม.ค.2502 พ.ศ. 2485 ถึง พ.ศ. 2537ชิ้น (ITEM) 3. สมุดรับ และส่งหนังสือโรงเรียนพุทธนิคม แผนกจัดการและเจ้าของ ตั้งแต่ 1 ม.ค.2502 หน้า [1]-[59]...
   BIA9/44. หนังสือเรื่องกิจการโรงเรียนพุทธนิคม พ.ศ. 2480-2519 พ.ศ. 2485 ถึง พ.ศ. 2537ชิ้น (ITEM) 4. หนังสือเรื่องกิจการโรงเรียนพุทธนิคม พ.ศ. 2480-2519 หน้า [1]-[42]...