รหัสอ้างอิงเอกสาร ชื่อเรื่อง วัน/เดือน/ปีเอกสาร ระดับคำอธิบายเอกสาร ขอบเขตและเนื้อหาเอกสาร
   BIA9/3การก่อสร้างสโมสรธรรมทาน พ.ศ. 2485ชิ้น (ITEM) การก่อสร้างสโมสรธรรมทาน [พ.ศ. 2485] หน้า [1]-[42]...